Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü


Adı              Ersin Eray

Soyadı        : KESKİN

Görev Yeri  Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Görevi         : Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü

Özgeçmiş

21.09.1975 tarihinde Samsun'un Terme ilçesine bağlı Altunlu köyünde doğdum. İlkokulu Altunlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Konya Mevlana İlköğretim Okulunda tamamladım. Samsun Veteriner Sağlık Meslek Lisesini 1992 yılında bitirdim ve aynı yıl Kastamonu ili Tosya ilçesi İlçe Tarım Müdürlüğünde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak göreve başladım.

Memuriyet görevini ifa ederken 1994 yılında kazandığım K.T.Ü. Ordu Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünü 1998 yılında bitirdim. 2001 yılında Ordu Tarım İl Müdürlüğüne tayin oldum. Burada Proje İstatistik Şube Müdürlüğünde 4342 sayılı Mera Kanunu ve Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanım Taleplerinin değerlendirilmesi konularında çalıştım. 2004 yılında tayin olduğum Samsun Tarım Reformu Bölge Müdürlüğünde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinde ve toprak sınıfları tespiti projelerinde çalıştım.

2009 yılında tayin olduğum Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak çalışmakta iken 19.11.2014 tarihli Valilik Oluru ile  Şube Müdürü Vekili olarak görevlendirildim ve halen aynı görevi yürütmekteyim.

Evli ve 3 çocuk babasıyım.

 

Tel: 0462 2302145-6172, 05327003328

e-mail: ersineray.keskin@tarim.gov.tr


Şube Personeli

Kat/3Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü
S.NoOda NoAdıSoyadıUnvanıDahili
1313Ersin ErayKESKİNŞube Müdürü6172
2308CemilPEHLEVANMühendis4115
3308SevdaYILDIZ ADAHarita Mühendisi4115
4308YaseminSOLAKTekniker4115
5309OrhanALİOĞLUHarita Mühendisi4116
6309Halit ZiyaAYARMühendis4116
7309BaharKARADENİZMühendis4116
8310SakineVAHAPOĞLUMühendis4117
9310FaziletGÖKÇINAR AYDINMühendis4117
10310MustafaÜNENSosyolog4117
11312PetekKAHRİMANMühendis4118
12312Resul GÜDÜHarita Mühendisi4118
13312Yahya KemalERKANMühendis4119
14312Yusuf ZiyaCÖMERTMühendis4119


Şube Görevleri

a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işlerini yapmak, yaptırmak, 

b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak, 

c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak, 

ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak, 

d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak, 

e) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak, yaptırmak, 

f) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek, 

g) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su, biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak, 

ğ) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek, 

h) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek, 

ı) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,

i) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak, 

j) Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda bulunmak ve katılım sağlamak, 

k) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak 

l) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini değerlendirmek, kontrol etmek, 

m) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak, 

n) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak, 

o) İdari bağlılık işlemlerini (köy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni köy oluşturulması, bağımsız köy oluşturulması) yürütmek, 

ö) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak, 

p) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak, 

r) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak, 

s) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını sağlamak, 

ş) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek, 

t) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak, 

u) İl dahilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak. 

ü) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek. 

v) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 

y) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması amacıyla, yapılacak müracaatların ilk değerlendirmesini ve uygun görülenler için yer seçimi ön çalışmalarını yapmak, 

z) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek, komisyonlar oluşturmak, teknik destek sağlamak ve çalışmaları koordine etmek, 

aa) Kurulmuş tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin uygulamalarını takip etmek, izlemek ve değerlendirmek, 

bb) Su kaynaklarının, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğe karşı korunması ve su kalitesinin izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek. 

cc) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında köy gelişim alanlarını belirlemek, köy imar planlarını ve altyapı hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. 

çç) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında, zorunluluk hali ve Kanunun amaçları gözetilerek yürütülen tarım arazisinin tarım dışı amaçla kullanım izinleri, satışlar, şerhler ve tahsis işlemlerini yürütmek, 

dd) Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak, 

ee) Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek, ff) Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara devrini sağlamak, 

gg) Mirasa konu tarım arazilerinde mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek sağlamak, 

ğğ) 5403 sayılı Kanunun 8/Ç maddesinde öngörülen süre içerisinde yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin devredilmemesi halinde, bu madde kapsamında Bakanlık ile koordineli olarak yetkili sulh hukuk mahkemesinde açılacak davalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek, 

hh) Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi, sona erme, tasfiye ve yan sınai işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

ıı) Yeter gelirli arazi büyüklüklerini hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek, 

ii) Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak, 

jj) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek, 

kk) Yabancıların tarım arazisi edinimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

ll) Kiracılık, ortakçılık ve yarıcılık işlerinin yürütülmesini sağlamak, 

mm) Tarımsal arazi arz ve talep listelerini oluşturmak, 

nn) Tarımsal arazilerde alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapmak, 

oo) Tarımsal arazilerde kredi işlemlerine teknik destek sağlamak, 

öö) Mülkiyetten kaynaklanan ihtilaflarda ve uygulama alanlarında, alım, satım, kamulaştırma ve takas işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 

pp) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak, Bakanlığa tahsisli tarım arazileri ile tarım işletmelerinin kiraya verilmesi ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi ile ilgili sekretarya görevini yürütmek, 

rr) 3083 sayılı Kanun ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini sağlamak, 

ss) Görev alanı ile ilgili bilgileri çiftçilere ulaştırmak, bilgilendirmek, eğitim programları ve projeleri uygulamak,” 

şş) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

''