Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü


Adı              :Metehan

Soyadı        :İLARSLAN

Görev Yeri  :Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Görevi        :Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü 

Özgeçmiş

1977 yılında Trabzon Ortahisar İlçesinde doğdu. İlk Orta ve Lise eğitimini Ortahisar ilçesinde, Üniversite Eğitimini 1996-2000 Yılları arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde tamamladı. 2001-2002 yıllarında askerlik hizmetini kısa dönem asker olarak ifa etti. 2002-2003 yılları arasında Bölgemizdeki özel bir çay fabrikasında Ziraat Mühendisi olarak çalıştı. 2003-2008 yılları arasında Okul Otomosyon sistemleri alanında Türkiye'de hizmet veren ulusal bir firmanın Trabzon Bölge Müdürlüğü biriminde teknik sorumlu ve pazarlama elamanı olarak, sonrasında da 2010 yılına kadar Bilgisayar sektöründe serbest olarak çalıştı. 15.04.2010 tarihinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında; Trabzon İli Şalpazarı İlçesi Üzümözü tarım merkezi biriminde TAR-GEL personeli olarak sözleşmeli memur statüsünde memuriyete başladı. 4 Haziran 2011 tarih ve 632 sayılı KHK ile  sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi ile Şalpazarı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğündeki görevine Ziraat Mühendisi olarak devam etti. 15 Haziran 2016 tarihinden itibaren Şalpazarı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğündeki görevine İlçe Müdürü devam etti. 15 Şubat 2018 tarihinde Trabzon ili Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne Ziraat Mühendisi olarak tayin oldu. Aynı zamanda bu tarihten itibaren Şube Müdürlüğü  görevine tedviren ataması yapıldı.

Bilgisayar ve Office Programlarını iyi seviyede kullanabilen Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Metehan İLARSLAN evli ve 2 çocuk babasıdır.

Şube Personelleri

Kat/1Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
S.NoOda NoAdıSoyadıUnvanıDahili
1105MetehanİLARSLANŞube Müdürü6173
2101SerkanGÜMÜŞDAĞMühendis2113
3101ÇetinUÇAKMühendis2113
4101MuratŞANMühendis2113
5102AynurABDİOĞLUTekniker2111
6102VeyselHACIOĞLUPeyzaj Mimarı2111
7102CihanGEDİKLİMühendis2111
8106YasemenKURTCANMühendis2114
9106NevinHASANÇEBİMühendis2114
10106YaseminADANURMühendis2114
11107GürselBAYARTekniker2115
12107AhmetEMİRMühendis2115
13107MerveÇANKAYA YILMAZMühendis2115


Şube Görevleri

a) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak, 

b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek, 

c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek, 

ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak, 

d) Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek, 

e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak, 

f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak, 

g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet göstermek, 

ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak, 

h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara göndermek, 

ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 

i) Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak, 

j) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek. 

k) (Mülga: 22.1.2018 tarihli ve 176000 sayılı Olur) 

l) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek, 

m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek, 

n) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek, 

o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak, 

ö) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek, 

p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak, 

r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak. 

s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu işlerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak, 

ş) Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek, izlemek ve denetlemek, 

t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek, 

u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek, 

ü) Zirai ilaç satışı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek. 

v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek. 

y) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak, 

z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 

aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak. 

bb) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,

''